Počitelj in Bosnië, pittoreske parel in de heuvels

Počitelj wordt geroemd als een van de mooiste plekken in Bosnië. Hoewel wij zeker niet alle uithoeken van het land hebben verkend, snappen we die lofzang zeker wel. Dit fotogenieke dorp is een prachtig geheel van eeuwenoude huizen, genesteld in de heuvels. Tijdens een bezoek beklim je de vele trappen naar de uitzichtpunten voor een schilderachtige blik op Počitelj. Een unieke ervaring die je zeker niet mag missen op jouw rondreis in Bosnië! Of zelfs tijdens een stedentrip in Split of Dubrovnik in Kroatië. In deze blog vertellen we je meer over Počitelj en geven we je tips voor jouw bezoek.

Waar ligt Počitelj in Bosnië?

Počitelj ligt aan de rivier de Neretva in het zuiden van Bosnië, niet ver van de grens met Kroatië. Het heeft een handige plek op de route richting het populaire Mostar in Bosnië. Bezoekers die Mostar op een dagtrip vanuit Kroatië aandoen, komen daarmee altijd langs Počitelj. Het is een aanrader om dan even een stop te maken in dit bijzonder dorp en de trappen te beklimmen voor dat prachtige plaatje van deze schilderachtige heuvelstad.

Andere bezienswaardigheden in de buurt van het dorp? De beroemde Kravica-watervallen liggen op nog geen half uur rijden. Ook het bijzondere bedevaartsoort Medugorje – heeft Maria zich hier inderdaad getoond aan lokale kinderen, of is dit vooral een mediahype om bezoekers te trekken? – is maar 25 minuten rijden. Maar ook het bekende Mostar bezoek je al binnen een half uur.

Waarom Počitelj een bezoek waard is

Počitelj is een bezoek waard vanwege haar bijzondere historische karakter en die prachtige locatie tegen een heuvel langs de rivier de Neretva op.

Het schilderachtige Počitelj is een van de best bewaard gebleven historische steden in Bosnië, gelegen op een fotogenieke locatie in de heuvels. Het is alsof je in Počitelj even terug gaat in de tijd, terwijl je door de heuvels met straten van keien en met prachtige historische huizen loopt. Het stadje voelt aan als een tijdmachine en helaas heb je er daarvan niet veel in het door oorlog getroffen Bosnië. Overigens is ook dit dorp beschadigd geraakt in de oorlog. Maar de inzet van de bewoners om hun stadje zijn oude charme terug te geven, is zeker geslaagd. Niet voor niets is Počitelj genomineerd om te worden toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst!

De bijzondere ligging met historische huizen verspreid over de groene heuvel maakt Počitelj bovendien tot een erg fotogeniek plaatje. De Middeleeuwse huizen hebben hun authentieke uitstraling bewaard. Ze worden getypeerd door hun bijzondere daken van platte stenen en zware houten poorten. Vanaf een van de mooie uitzichtpunten zie je ze prachtig liggen, genesteld tussen het groen en de granaatappelbomen.

Tips voor Počitelj

Een bezoek aan Počitelj start ongetwijfeld bij de weg aan de voet van het dorp. Daar zal je je (huur)auto parkeren of zal jouw tourorganisatie je afzetten voor om het dorp te verkennen. Waar je normaal gesproken op toeristische bestemmingen direct wordt besprongen door verkopers en schreeuwerige souvenirwinkels, valt dat in Počitelj alles mee. Een paar stalletjes verkopen de standaardsouvenirs van magneten en tasjes, terwijl wat locals je lokale lekkernijen en granaatappelsap aanprijzen.

#1 Beklim de trappen van Počitelj niet in de zomer

Je loopt nog een paar meter redelijk vlak in de richting van de stadspoort, maar daar beginnen de vele trappen die Počitelj als heuvelstadje zo kenmerken. We raden je dan ook aan om Počitelj niet in hartje zomer te bezoeken. De temperaturen in Bosnië kunnen dan behoorlijk oplopen en een klim als die in Počitelj zal je dan behoorlijk zwaar vallen. Wij bezochten het dorp zelf in oktober en werkten ons zelfs toen behoorlijk in het zweet.

#2 Bewonder de moskee

Een van de eerste plekken die je zal passeren, is de lokale moskee. Hoewel het gebouw niet de mooiste moskee is die je ooit zal zien, is het zeker een van de meer bijzondere bezienswaardigheden van Počitelj. De moskeetoren prijkt hoog boven het dorp uit en zal je vanaf meerdere plekken kunnen bewonderen. Het is onderdeel van het iconische plaatje van Počitelj.

De moskee stamt namelijk al uit de zestiende eeuw. In 1562 werd de oorspronkelijke moskee al gebouwd. Helaas is die tijdens de oorlog in 1993 verwoest om vervolgens in 2005 te worden herbouwd. Op het pleintje voor de moskee vind je wat souvenirstalletjes en historische brokstukken.

#3 Klim naar de top van de uitkijktoren

Na de moskee klim je nog wat trappen door naar de eeuwenoude maar mooi gerestaureerde uitkijktoren, ooit onderdeel van de verdediging van het dorp. Je stapt binnen door een van de oude poorten en loopt langs de buitenmuur. Vervolgens zie je een trap omhoog leiden naar een soort raam. Het is daadwerkelijk de bedoeling dat je door dit raam naar binnenklimt, want daar begint de wenteltrap naar boven!

De steile wenteltrap leidt je eerst langs een bijzonder ruimte in het hart van de toren en uiteindelijk naar de top. De bovenste verdieping is overdekt met een authentieke balkenconstructie, maar het zijn de ramen die je blik zullen trekken. Vanaf hier heb je namelijk het allermooiste uitzicht over Počitelj: de huizen genesteld in het groen, het oude kasteel aan de overkant en op de achtergrond de rivier de Neretva. Met een zwangere buik en een actieve dreumes was de wenteltrap niet de makkelijkste, maar dit prachtige plaatje over Počitelj was het zeker waard.

#4 Bezoek de citadel

Na de uitkijktoren kan je het voor gezien houden en weer afdalen om op een terrasje neer te strijken en uit te puffen. Maar we raden je aan om nog even door te zetten en nog een stukje door te klimmen. Wandel langs de stadsmuur richting het oude kasteel van Počitelj, de citadel.

In de hoek tegenover de uitkijktoren vind je het fort dat vroeger over de stad waakte. Het is gerestaureerd met glazen platformen en stalen trappen, waarmee je een beeld krijgt van de vroegere omvang van het kasteel. Ook vanaf de citadel heb je een schitterend uitzicht over Počitelj en de rivier, al gaat onze voorkeur toch net uit naar dat vanaf de uitkijktoren.

#5 Drink een glaasje granaatappelsap

Tijdens je wandeling door Počitelj zal je ongetwijfeld opvallen dat de stad vol staat met granaatappelbomen. In oktober hingen de bomen vol fruit, een deel rijp en een deel nog lang niet. Ook vond je op de straatjes regelmatig een gebarsten granaatappel terug.

Op onze terugweg over de trappen naar beneden legden we daardoor ook de link met de flesjes drinken die de verkoopsters ons hadden aangeprezen. Dat was niet een fijn drankje voor die warme dag, maar vooral het lokale drankje gemaakt van de granaatappels uit Počitelj. Dus wil je een echt lokaal souvenir kopen dat ook nog eens goed van pas zal komen bij het beklimmen van de trappen? Koop een flesje sap!

Počitelj in Bosnia, picturesque pearl in the hills

Počitelj is known as one of the most beautiful places in Bosnia. Although we have certainly not explored every corner of the country, we certainly understand that hymn. This photogenic village is a beautiful ensemble of centuries-old houses, nestled in the hills. During a visit, climb the many stairs to the viewpoints for a picturesque view of Počitelj. A unique experience that you should not miss on your tour in Bosnia! Or even during a city trip in Split or Dubrovnik in Croatia. In this blog we tell you more about Počitelj and we give you tips for your visit.

Where is Počitelj in Bosnia?

Počitelj is located on the Neretva River in the south of Bosnia , not far from the border with Croatia. It has a convenient spot on the route towards popular Mostar in Bosnia. Visitors who visit Mostar on a day trip from Croatia always pass Počitelj. It is recommended to make a stop in this special village and climb the stairs for that beautiful picture of this picturesque hill town.

Others nearby attractions from the village? The famous Kravica waterfalls are less than half an hour's drive away. Also the special kind of pilgrimage Medugorje – has Mary indeed shown herself here to local children, or is this mainly a media hype to attract visitors? – is only a 25 minute drive. But also the well-known Mostar you can visit within half an hour.

Why Počitelj is worth a visit

Počitelj is worth a visit because of its special historical character and that beautiful hillside location along the Neretva River.

Picturesque Počitelj is one of the best preserved historic cities in Bosnia, located in a photogenic location in the hills. It is like stepping back in time in Počitelj, as you walk through the hills with cobbled streets and beautiful historic houses. The town feels like a time machine and unfortunately you don't have many of those in war-stricken Bosnia. Incidentally, this village was also damaged in the war. But the efforts of the residents to give their town back its old charm has certainly been successful. It is not for nothing that Počitelj has been nominated to be added to the UNESCO World Heritage List!

The special location Moreover, with historic houses scattered over the green hill, Počitelj makes a very photogenic picture. The medieval houses have kept their authentic appearance. They are characterized by their special flat stone roofs and heavy wooden gates. From one of the beautiful viewpoints you can see them beautifully, nestled between the greenery and the pomegranate trees.

Tips for Počitelj

A visit to Počitelj undoubtedly starts at the road at the foot of the village. There you will park your (rental) car or your tour organization will drop you off to explore the village. Where you are normally immediately jumped at tourist destinations by sellers and loud souvenir shops, in Počitelj everything is not so bad. A few stalls sell the standard souvenirs of magnets and bags, while some locals promote local treats and pomegranate juice.

#1 Don't climb the Počitelj stairs in summer

You walk a few meters fairly flat in the direction of the city gate, but that's where the many stairs that characterize Počitelj as a hill town begin. We therefore recommend that you do not visit Počitelj in the middle of summer. Temperatures in Bosnia can rise considerably and a climb like the one in Počitelj will be quite difficult for you. We visited the village itself in October and worked up a sweat even then.

#2 Admire the mosque

One of the first places you will pass is the local mosque. Although the building is not the most beautiful mosque you will ever see, it is certainly one of the more special sights of Počitelj. The mosque tower stands high above the village and you can admire it from several places. It is part of the iconic image of Počitelj.

The mosque dates back to the sixteenth century. The original mosque was built in 1562. Unfortunately, it was destroyed during the war in 1993 and then rebuilt in 2005. On the square in front of the mosque you will find some souvenir stalls and historical fragments.

#3 Climb to the top of the watchtower

After the mosque you climb some stairs to the ancient but beautifully restored watchtower, once part of the defense of the village. You enter through one of the old gates and walk along the outer wall. Then you see a staircase leading up to a kind of window. You are actually supposed to climb in through this window, because that's where the spiral staircase starts!

The steep spiral staircase leads you first past a special space in the heart of the tower and finally to the top. The top floor is covered with an authentic beam construction, but it is the windows that will catch your eye. From here you have the most beautiful view of Počitelj: the houses nestled in the greenery, the old castle on the other side and the Neretva River in the background. With a pregnant belly and an active toddler, the spiral staircase was not the easiest, but this beautiful picture over Počitelj was well worth it.

#4 Visit the citadel

After the watchtower you can call it quits and descend again to settle down on a terrace and take a breather. But we advise you to persevere and climb a bit more. Walk along the city wall towards the old castle of Počitelj, the citadel.

In the corner opposite the watchtower you will find the fortress that used to watch over the city. It has been restored with glass platforms and steel stairs, giving you a sense of the castle's former size. Also from the citadel you have a wonderful view over Počitelj and the river, although we prefer that from the watchtower.

#5 Drink a glass of pomegranate juice

During your walk through Počitelj you will undoubtedly notice that the city is full of pomegranate trees. In October the trees were full of fruit, some ripe and some not yet. You also regularly found a cracked pomegranate on the streets.

On our way back down the stairs we therefore also made the link with the bottles of drinks that the saleswomen had recommended to us. That was not a nice drink for that hot day, but especially the local drink made from the pomegranates from Počitelj. So do you want to buy a real local souvenir that will also come in handy when climbing the stairs? Buy a bottle of juice!