Bedevaartsoort Međugorje in Bosnië

In het zuiden van Bosnië en Herzegovina vind je het stadje Međugorje, een van de grootste bedevaartsplaatsen van Europa die jaarlijks een miljoen bezoekers trekt. Op een plek waar ongeveer dertig jaar terug Maria aan zes kinderen verscheen, komen nu dagelijks duizenden mensen samen voor kerkdiensten. Lees in deze blog meer over een bezoek aan Međugorje.

Medugorje

Waar ligt Međugorje in Bosnië?

Međugorje ligt in het zuiden van Bosnië, niet ver van de Kroatische grens. Het is daarmee makkelijk te bezoeken vanuit Kroatië en ook de bekende toeristische trekpleister Mostar ligt op maar 25 minuten rijden. Andere bekende hoogtepunten in de buurt van Međugorje? De beroemde Kravica-watervallen en het schilderachtige Pocitelj liggen allebei op minder dan een half uur rijden van Međugorje.

Međugorje Bosnie

Is Međugorje de moeite waard?

Nee, wij vinden Međugorje niet echt de moeite waard, omdat het stadje eigenlijk niet bezienswaardig of bijzonder is. Als je niet op bedevaart bent, heeft Međugorje niet bijzonder veel te bieden.

Waarom wij het plaatsje dan toch bezochten? Eigenlijk bij toeval, omdat we er een goedkope nacht op een camperplaats doorbrachten. Međugorje lag voor ons praktisch op de route vanuit Kroatië naar Mostar.

Medugorje

Međugorje als bedevaartsoort

Als een van de grootste bedevaartsplaatsen in Europa trekt Međugorje veel bezoekers aan. De reden hiervoor? De regelmatige Mariaverschijningen in het plaatjse. Maria zou zich in de jaren ’80 aan zes kinderen hebben geopenbaard op een berg bij Međugorje. De kinderen zijn inmiddels volwassenen en een aantal daarvan ontmoet Maria nog steeds regelmatig. Een dame treft de Heilige zelfs iedere tweede dag van de maand en bezoekers van Međugorje konden daarbij tot een paar jaar terug ook aanwezig zijn.

De verschijning van Maria is nooit erkend of vastgesteld door het Vaticaan, al is vanuit de Rooms-Katholieke Kerk wel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Sinds 2019 staat het Vaticaan wel bedevaarten naar Međugorje toe, maar wel met de uitdrukkelijke mededeling dat dit niet zegt dat de authenticiteit van de geclaimde Mariaverschijningen wordt erkend. Er wordt ook wel gezegd dat het een mediahype en commerciële truc zou zijn om geld te verdienen aan het religieuze toerisme. Dat maakt verder kennelijk niet uit voor de mensen die alsnog massaal naar het bedevaartsoort in het zuiden van Bosnië trekken.

Međugorje is een erg klein plaatsje met een bijzonder grote, vrij moderne kerk. Achter het kerk is een enorme openluchtkerk met duizenden zitplaatsen. Dat is waar iedere avond rond half 7 – de tijd waarop Maria voor het eerst verscheen – massale kerkdiensten plaatsvinden. Als je het stadje bezoekt, is de vroege avond daarom het beste moment om naar de kerk te gaan.

Voor deze kerk tref je een straat vol souvenirwinkels en restaurants aan. Zelden zagen we zo ontzettend veel rozenkransen, magneten met Jezus en beelden van Maria bij elkaar. Vrijwel alle winkels verkopen dezelfde religieuze souvenirs en dat is een bijzonder gezicht op zich.

Alles bij elkaar stelt Međugorje dus vrij weinig voor. De mensenmassa bij de kerkdiensten en het bijzondere verhaal van deze religieuze bestemming zijn fascinerend. Maar eigenlijk is het plaatsje alleen een bezoek waard voor wie het betekenis heeft als bedevaartsoort.

Pilgrimage of Međugorje in Bosnia

In the south of Bosnia and Herzegovina you will find the town of Međugorje, one of the largest pilgrimage places in Europe, attracting a million visitors every year. In a place where Mary appeared to six children about thirty years ago, thousands of people now gather daily for church services. Read more about visiting Međugorje in this blog.

medugorje

Where is Međugorje in Bosnia?

Međugorje is located in the south of Bosnia , not far from the Croatian border. It is therefore easy to visit from Croatia and the famous tourist attraction Mostar is only a 25-minute drive away. Other famous highlights near Međugorje? The famous Kravica waterfalls and scenic Pocitelj are both less than half an hour's drive from Međugorje.

Međugorje Bosnia

Is Međugorje worth it?

No, we don't think Međugorje is really worth it, because the town is actually not worth seeing or special is. If you're not on a pilgrimage, Međugorje doesn't have much to offer.

Why did we visit the place anyway? Actually by chance, because we spent a cheap night on a motorhome. Međugorje was practically on the route from Croatia to Mostar for us.

medugorje

Međugorje as a pilgrimage type

As one of the largest pilgrimage places in Europe, Međugorje attracts many visitors. The reason for this? The regular Marian apparitions in the picture. Maria is said to have revealed herself to six children on a mountain near Međugorje in the 1980s. The children are now adults and some of them still meet Maria regularly. A lady even meets the Saint every second day of the month and visitors to Međugorje could also be present until a few years ago.

The Apparition of Mary is never acknowledged or established by the Vatican, although extensive research has been done from the Roman Catholic Church. Since 2019, the Vatican has allowed pilgrimages to Međugorje, but with the explicit statement that this does not mean that the authenticity of the claimed Marian apparitions is recognized. It is also said that it would be a media hype and commercial ploy to make money from religious tourism. That apparently does not matter to the people who still flock to the pilgrimage type in southern Bosnia.

Međugorje is a very small town with a very large, quite modern church. Behind the church is a huge open-air church with thousands of seats. That's where every night around 6:30 – the time when Mary first appeared – mass church services take place. When you visit the town, the early evening is therefore the best time to go to church.

In front of this church you will find a street full of souvenir shops and restaurants at. Rarely have we seen so many rosaries, magnets with Jesus and statues of Mary together. Almost all shops sell the same religious souvenirs and that is a special sight in itself.

All in all, Međugorje is therefore quite small. The crowds at the church services and the special story of this religious destination are fascinating. But actually the town is only worth a visit for those who have meaning as a pilgrimage.