Griekenland

Het Theater van Epidaurus

Het Theater van Epidaurus is als het best bewaarde theater uit de Griekse oudheid een van de mooiste bezienswaardigheden van Griekenland. In de zomermaanden worden er nog steeds voorstellingen gegeven, waarbij de bijzondere akoestiek kan worden bewonderd. Het theater hoort bij het Heiligdom van Asklepios, de Griekse halfgod van de geneeskunde, en staat sinds 1988 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Lees meer over een bezoek aan dit unieke Theater van Epidaurus en Heiligdom van Asklepios.

Epidauros Theatre

Waar ligt Epidaurus in Griekenland?

Epidaurus ligt bij het nieuwe stadje Nea Epidavros op het vasteland van Griekenland op de Peloponnesos, wat het grootste Griekse schiereiland is. De Peloponnesos wordt van de rest van het land gescheiden door de Golf van Korinthe en de Golf van Egina. Bij Korinthe is het schiereiland via een landengte verbonden met het vasteland, al wordt die verbinding ook weer doorbroken door het prachtige Kanaal van Korinthe. Vanaf Athene is het iets meer dan 2 uur rijden naar Epidaurus. Kortinhe ligt op vijf kwartier rijden en Patras op 2,5 uur.

Epidaurus ligt op de vinger van de Peloponessos die het schiereiland Argolis wordt genoemd. Andere bezienswaardigheden in de buurt van Epidaurus zijn de archeologische site van Korinthe, het schiereiland Korinthe, het vulkanische eiland Methanas, de archeologische site Mýkines en de gezellige kustplaats Nafplion.

Kaart van Epidaurus

De bezienswaardigheden van Epidaurus

Praktische tip: de openingstijden en tarieven verschillen per seizoen en kan je op de officiële website van de archeologische site checken.

#1 Het Theater van Epidaurus

Het Theater van Epidaurus is de belangrijkste reden om deze archeologische opgraving te bezoeken. Het is het best bewaard gebleven theater uit de Griekse theater en het enige gebouw in het Heiligdom van Asklepios die nog grotendeels overeind staat.

In de vierde eeuw voor Christus werd het theater gebouwd en door de eeuwen heen is de oorspronkelijke vorm volledig bewaard gebleven. De cirkel wat het podium is van het theater, heeft een diameter van 20 meter en daaromheen liggen in 55 halve cirkels. Daarop was plaats voor 12.000 toeschouwers. Toeschouwers toen en bezoekers nu komen het theater binnen via twee indrukwekkende poorten.

Het theater was onderdeel van de verering van de halfgod Asklepios aan wie het heiligdom was gewijd. Hier vonden de muziek- en toneelfestivals plaats ter ere van de halfgod. In de zomermaanden worden nog altijd opvoeringen gehouden in het Theater van Epidaurus. Daarbij komt de bijzondere akoestiek van het theater prachtig tot zijn recht. Het geluid van het midden van het theater komt namelijk zonder enige versterking perfect bij alle bezoekers tot op de achterste tribunes. Met een beetje geluk zal je tijdens je bezoek een gids dit horen demonstreren aan zijn klanten.

Epidauros Theatre

#2 Het Epidaurus Museum

Het theater hoort bij dezelfde archeologische site als het Heiligdom van Asklepios. Een ticket geeft daarom ook toegang tot het museum en de ruïnes van het heiligdom en we raden je ook zeker aan om deze allebei te bezoeken.

In het museum van Epidaurus bewonder je beelden en decoraties die zijn gevonden bij de opgravingen. Via de informatieborden kan je meer leren over het heiligdom in de Griekse oudheid, toen deze plek het eerste georganiseerde kuuroord en ziekenhuis was. Zieken kwamen van heinde en verre om de halfgod om genezing te vragen. Tijdens de incubatie sliepen zij in het centrale deel van de Tempel van Asklepios, waarna zij hoopten een droomvisioen van een slang te krijgen als symbool van hun genezing.

Op grote stenen zijn de wonderbaarlijke genezingen van Asklepios bijgehouden. Er zijn een paar bewaard gebleven en in het Epidaurus Museum kan je een ervan bewonderen. Bijzonder zijn de medische instrumenten die hier zijn gevonden en in een vitrine zijn tentoongesteld.

Epidauros Museum

#3 Het Heiligdom van Asklepios

Achter het museum ligt het Heiligdom van Asklepios. Vanwege de bekendheid van het Theater van Epidaurus wordt het tempelcomplex vaak door bezoekers overgeslagen. Hoewel er zeker wat fantasie nodig is om het tempelcomplex tot leven te laten komen, raden we je zeker aan om ook een bezoek te brengen aan het heiligdom.

De informatieborden geven een goed inzicht in het vroegere gebruik van de verschillende gebouwen. Daarop staan ook luchtfoto’s – die je overigens ook zelf kan bekijken op Google Earth! – waar je ziet hoe de ogenschijnlijk onoverzichtelijke stapels stenen duidelijk de exacte vormen van de oude gebouwen tonen.

Als eerste kom je bij het Katagogeion, wat ooit het hotel van het heiligdom, is geweest. Tientallen kamers boden hier slaapplek aan de vele bezoekers van Asklepios. Bijzonder is ook hoe delen ervan konden worden afgescheiden om bijvoorbeeld bepaalde ziektes te isoleren. Als je verder loopt, kom je langs nog meer tempels en gebouwen. Het belangrijkst is de Tempel van Asklepios, de ronde Tholos en de oude eetzaal. Dit zijn ook de enige delen waarvan oude zuilen weer overeind zijn gezet. Andere gebouwen werden gebruikt als tempel voor andere godheden, als baden, als eetzalen, als slaapzalen voor de zieken in incubatie, etc. Ook zal je duidelijk de vorm herkennen van het oude stadion, waar sportwedstrijden werden gehouden.

Tholos Epidauros Temple
Greece

The Theater of Epidaurus

The Theater of Epidaurus is the best preserved theater of Greek antiquity and one of the most beautiful sights in Greece. In the summer months there are still performances, where the special acoustics can be admired. The theater belongs to the Sanctuary of Asklepios, the Greek demigod of medicine, and has been on the UNESCO World Heritage List since 1988. Read more about visiting this unique Theater of Epidaurus and Sanctuary of Asklepios.

Epidaurus Theatre

Where is Epidaurus in Greece?

Epidaurus is located near the new town of Nea Epidavros on mainland Greece in the Peloponnese , which is the largest Greek peninsula. The Peloponnese is separated from the rest of the country by the Gulf of Corinth and the Gulf of Aegina. At Corinth, the peninsula is connected to the mainland via an isthmus, although that connection is also broken by the beautiful Corinth Canal. From Athens it is just over 2 hours drive to Epidaurus. Kortinhe is a 45-minute drive away and Patras is 2.5 hours away.

Epidaurus is on the finger of the Peloponnese that it peninsula of Argolis is called. Other places of interest near Epidaurus are the archaeological site of Corinth, the peninsula of Corinth, the volcanic island of Methanas, the archaeological site of Mýkines and the pleasant coastal town of Nafplion.

Map of Epidaurus

The landmarks of Epidaurus

Practical tip: the opening hours and rates vary per season and can be found on the official website of the archaeological site.

#1 The Theater of Epidaurus

The Theater of Epidaurus is the main reason to visit this archaeological site. It is the best preserved theater of the Greek theater and the only building in the Sanctuary of Asklepios that is still largely standing.

In the fourth century BC the theater was built and its original shape has been completely preserved over the centuries. The circle, which is the stage of the theater, has a diameter of 20 meters and is surrounded by 55 semicircles. There was room for 12,000 spectators. Spectators then and visitors now enter the theater through two impressive gates.

The theater was part of the worship of the demigod Asklepios to whom the sanctuary was dedicated. Here the music and drama festivals took place in honor of the demigod. Performances are still held in the Theater of Epidaurus in the summer months. In addition, the special acoustics of the theater beautifully to its fullest. The sound from the center of the theater reaches all visitors perfectly to the rear stands without any amplification. With a bit of luck you will hear a guide demonstrate this to his customers during your visit.

Epidaurus Theatre

#2 The Epidaurus Museum

The theater belongs to the same archaeological site as the Sanctuary of Asklepios. A ticket therefore also gives access to the museum and the ruins of the sanctuary and we certainly recommend that you visit both.

In the museum of Epidaurus you admire statues and decorations that were found during the excavations. Via the information boards you can learn more about the sanctuary in Greek antiquity, when this place was the first organized spa and hospital. Sick people came from far and wide to ask the demigod for healing. During the incubation they slept in the central part of the Temple of Asclepios, after which they hoped to have a dream vision of a serpent as a symbol of their healing.

The miraculous healings of Asclepios are recorded on large stones. A few have been preserved and you can admire one of them in the Epidaurus Museum. Special are the medical instruments that were found here and are displayed in a display case.

Epidaurus Museum

#3 The Sanctuary of Asclepios

Behind the museum is the Sanctuary of Asklepios. Due to the fame of the Theater of Epidaurus, the temple complex is often overlooked by visitors. Although it certainly takes some imagination to do it temple complex come to life, we definitely recommend that you also visit the shrine.

The information boards give a good insight into the former use of the various buildings. Also on it aerial photos – which you can also view yourself on Google Earth! – where you can see how the seemingly inconspicuous piles of stones clearly show the exact shapes of the ancient buildings.

First you come to the Katagogeion, which was once the hotel of the shrine. Dozens of rooms offered a place to sleep for the many visitors to Asklepios. It is also special how parts of it could be separated to, for example, isolate certain diseases. If you continue walking, you will pass more temples and buildings. The most important is the Temple of Asclepios , the round Tholos and the old dining room. These are also the only parts of which old columns have been put up again. Other buildings were used as temples for other deities, as baths, as dining halls, as dormitories for the sick in incubation, etc. You will also clearly recognize the shape of the ancient stadium, where sports competitions were held.

Tholos Epidaurus Temple